Pohľad z vrchov

Cítim sa byť privilegovaný a mám radosť, že vám môžem predstaviť náš prvý Infolist! Kto by si bol pred takmer 20-timi rokmi, keď sme prišli na Slovensko, pomyslel, že toto hnutie bude mať v národe nejaký význam?! 

Zatiaľ čo píšem tieto riadky, naša krajina išla do druhého lockdownu. Jeho cieľom je uskutočniť celoštátne, plošné testovanie, zdá sa, že sa chceme dostať až ku koreňu problému.  

 Vírus v skutočnosti odhalil viac než len problémy v oblasti zdravotnej starostlivosti. Vymenujem aspoň niektoré. Do popredia sa dostali výzvy, ktoré máme na poli: vlády, ekonomiky financií, vzdelávania, a v sociálnej oblasti. Zdôvodňujem to tým, že vo väčšine týchto oblastí nežijeme podľa biblických princípov. 

Otázka, s ktorou som zápasil, znie: „Verím, že Boh chce využiť túto krízu na to, aby sa Slovensko stalo príkladom a zdrojom inšpirácie pre ostatné národy v Európe v oblasti financovania, vzdelávania, podnikania atď. alebo nie?? “ Snažíme sa dostať späť do  ‚normálu‘, ktorý si pamätáme spred pandémie, alebo vidíme toto obdobie ako príležitosť priniesť zásadnú a neuveriteľnú zmenu?  

Ak ma vedie strachchcem sa vrátiť do minulostipretože je to bezpečnejšie ako neznáma budúcnosťKeď som vedený vierou a dôverou v Toho, ktorý drží budúcnosť vo svojich rukách a ktorý prináša svoje Kráľovstvodáva mi to slobodu tvoriť s Ním budúcnosť podľa Jeho vôleodlišnú od minulosti. 

Mnoho ľudí počas tejto doby trpí a sú zvedaví, či je to, čo sa v súčasnosti deje, Boží súd, alebo niečo iné? Môžeme sa stretnúť s dvomi extrémami:  

Prvý je, že Boh nesúdi, On je len Láska a milujúci Otec; druhý extrém je, že Boh nás trestá, pretože nás súdi. Ako to už obvykle býva, pravda je niekde uprostred. 

Je zaujímavé vedieť, že grécke slovo pre „súd je slovo „krisis“z ktorého pochádza naše slovo krízaJeho význam je: 

 1. oddeľovanieroztrieďovanie; 
 1. výber, selekcia; 
 1. súd, rozsudok; 
 1. kolégium sudcov; 
 1. právospravodlivosť. 

Pavol v 1 Kor 11: 32 hovorí:  

„Teraz, keď sme súdení Pánomsme  vychovávanítakže nebudeme odsúdení spolu so svetom.“ 

Slovo sudca, súdiť, v gréčtine ‚krino‘, v tomto verši znamená: 

 1. oddeliť, vybrať, vyselektovať; 
 1. schváliť; 
 1. mieniť, domnievať sa; 
 1. určiť, stanoviť, rozhodnúť; 
 1. súdiť, rozsudzovať; 
 1. vládnuť; 
 1. zápasiť spolu alebo označuje bojovníkov. 

Inými slovami, výsledok je niečo pozitívne. Premeniť nás na bojovníkov. 

Slovo vychovávaní tu v gréčtine je „paideuo“, čo znamená: 

 1. trénovať deti (dávať im inštrukcie, vyučovať, učiť ich) 
 1. napomínať, karhať = formovať charakter 

Otec nás trénuje, aby sme sa stali dedičmi Krista, aby sme boli spôsobilí vládnuť a panovať s Ním, a to si vyžaduje správny druh morálky, charakteru a správania sa. 

Slovo „odsúdení, v gréčtine „katakrino“, je tu opakom slova, krino – súdiť, sudca (krino – katakrino). Takže preklad “Tým však, že nás Pán súdivlastne nás vychováva, aby sme neboli odsúdení so svetom.” je tiež dobrým prekladom tohto verša. 

Takže sú tu uvedené dva typy súdov: také, ktoré skúmajú naše srdce, srdcia detí Otca, aby nás priviedli na miesto, kde sme potvrdení, pripravení riadiť a vládnuťkde sú z nás bojovníci, ktorí bojujú za spravodlivosť. Druhý súd je adresovaný svetuv ktorom ľudia nechcú byť zmenení alebo objatí Otcovou láskou, sú ‚kata‘ – proti Nemu a odmieta Jeho ponuku lásky a nechcú naplniť dobré zámery, pre ktoré boli stvorení. 

Takže vírus Covid-19 nás priviedol do istého „krisis“ súdu, ak chcete. Stále nie je jasné, aký je pôvod vírusu: unikol z laboratória alebo pochádza z „mokrého trhu“ v Číne? Či tak alebo onak, možno nie je tak 

dôležité vedieť, odkiaľ vírus prišiel, pretože to aj tak nemôžeme zmeniť. Dôležitejšia otázka je, ako na okolnosti odpovedáme? Stávame sa bojovníkmi, alebo sa vzdávame, alebo dokonca odolávame Otcovej snahe zmeniť v nás a v spoločnosti tie veci, ktoré musia byť zmenené? 

Keď Boh súdil v minulosti, robil to preto, aby zastavil zlo a chránil ostatných, rovnako ako to bolo v prípade Sodomy a Gomoryúčinok rozsudku je stále požehnaním. Výsledok rozsudku, Mŕtve more, je plné toľkých minerálov, ktoré sa nenachádzajú na žiadnom inom mieste na svete. Je pripomienkou a požehnaním pre mnohých. To je podstata vykúpenia: premeniť niečo naozaj zlé na niečo naozaj dobré. Otázka znieMyslím týmto spôsobom, a mám oči, aby som to videl? 

Ad deBruin